مجوز صداگیری

5,000,000 تومان

صداگیری هر دستگاه خودرو بابت 5 روز جشنواره