واگذاری فضای نمایشگاهی داخل سالن (غرفه استاندارد)

1,000,000 تومان per sq mm

Product Price

اطلاعات بیشتر

تعرفه واگذاری فضای ریالی نمایشگاهی به ازاء هرمتر مربع حد اقل متراژ نرخ تعرفه هر متر مربع
واگذاری هر متر مربع فضای نمایشگاهی  15 متر مربع 1,000,000 تومان