واگذاری فضای نمایشگاهی داخل سالن (فاقد تجهیزات)

600,000 تومان per sq mm

Product Price

اطلاعات بیشتر

تعرفه واگذاری فضای ریالی نمایشگاهی به ازاء هرمتر مربع حد اقل متراژ نرخ تعرفه هر متر مربع
واگذاری هر متر مربع فضای نمایشگاهی  30 متر مربع 600,000 تومان