رزرو صفحه کتاب و ویژه نامه جشنواره خودروهای خاص

رزرو صفحه در کتاب جشنواره

کد آگهیعنوان صفحهمبلغ (تومان)رزرو
14020701داخل روی جلد ـ چهاررنگ ـ 250 گرمی 15000000کلیک کنید
14020702داخل پشت جلد ـ چهاررنگ ـ 250 گرمی15000000کلیک کنید
14020703پشت جلد ـ چهاررنگ ـ 250 گرمی20000000کلیک کنید
14020704صفحات 4 یا 5 ـ چهاررنگ ـ گلاسه 135 گرمی 8000000کلیک کنید
14020705صفحات میانی ـ چهاررنگ ـ گلاسه 135 گرمی  5000000کلیک کنید
14020706درج لوگو روی عطف کتاب10000000کلیک کنید
14020707پاورقی صفحات دایرکتوری کتاب20000000کلیک کنید

رزرو صفحه در ویژه نامه جشنواره

کد آگهیجایگاهمبلغ (تومان)رزرو
14020720روی جلد ـ نیم صفحه پایین 30000000کلیک کنید
14020721پشت جلد ـ تمام صفحه30000000کلیک کنید
14020722گوشواره راست یا چپ ـ صفحه اول10000000کلیک کنید
14020723ربع صفحه داخلی 6000000کلیک کنید
14020724نیم صفحه داخلی  11000000کلیک کنید
14020725تمام صفحه داخلی 20000000کلیک کنید
14020726گزارش آگهی ـ نیم صفحه  8000000کلیک کنید